+48 535 133 949

Galeria Metro Bis Warszawa

Lokal otwarty po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TORÓW MINI BOLWINGOWYCH
 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby grające oraz przebywające w obrębie wyznaczonym do gry w kręgle.
 2. Tory mini bowlingowe przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat.
 3. Dzieci mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Każdy opiekun dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu.
 5. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 6. Opiekunowie odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci i ponoszą koszty napraw.
 7. Na jednym torze może grać maksymalnie 6 graczy (w wyjątkowych przypadkach może grać maksymalnie 8 graczy).
 8. Rezerwacje na tory mini bowlingowe mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. Nieobecność osoby rezerwującej w czasie 15 minut od ustalonej godziny, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość dalszego udostępniania toru. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od początku planowanej rezerwacji.
 9. Czas trwania gry liczony jest za każdą pełną godzinę zgodnie z obowiązującym cennikiem od momentu uruchomienia zegara niezależnie od tego, kiedy zainteresowani rozpoczną grę.
 10. Na tor można wejść jedynie w obuwiu zastępczym udostępnianym przez obsługę. Jeżeli z pewnych przyczyn (brak numeracji) nie można dostać obuwia zastępczego decyzję o dopuszczeniu obuwia własnego klienta podejmuje pracownik lokalu.
 11. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
 12. Zabrania się rzucania kuli na nie przygotowany lub wyłączony tor oraz rzucania więcej niż jedną kulą.
 13. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 14. Mała Afera nie odpowiada za urazy poniesione w czasie gry, których przyczyną jest nieodpowiedzialne zachowanie graczy lub nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 15. Wszelkie napoje oraz posiłki spożywcze można spożywać tylko i wyłącznie przy stolikach znajdujących się w sąsiedztwie torów.
 16. Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 17. W przypadku niestosowania się do zasad Regulaminu, pracownik Małej Afery ma prawo zatrzymać grę, a w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.
 18. Teren lokalu jest monitorowany. Właściciel lokalu zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do Regulaminu oraz zasad korzystania z kręgielni.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU ZAGADEK
 1. Pokój zagadek przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-12 lat.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie lokalu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. W trakcie trwania Gry Escape Room opiekun dziecka powinien przebywać w lokalu.
 3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez opiekuna dziecka, które przebywa w Pokoju Zagadek jest obowiązkowe.
 4. Opiekun dziecka wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego nieprzestrzeganie.
 5. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 6. W celu rozpoczęcia Gry Escape Room należy dokonać rezerwacji na wybrany przez siebie termin.
 7. Gra Escape Room trwa maksymalnie 60 min.
 8. W Grze Escape Room udział może wziąć od 2 do 7 dzieci (w wyjątkowych przypadkach osób może być więcej).
 9. W Pokoju Escape Room dzieci mogą przebywać na trzy sposoby: same, w obecności swojego opiekuna lub pracownika lokalu.
 10. W celach organizacyjnych, prosimy o przybycie 10 minut przed godziną rezerwacji.
 11. Pracownik Małej Afery może odmówić przyjęcia Klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji.
 12. Za znaczne szkody powstałe w wyniku działania uczestników Gry Escape Room odpowiedzialność materialną ponoszą opiekunowie dziecka.
 13. Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe w trakcie gry kontuzje oraz nie ubezpiecza graczy.
 14. Pracownik Małej Afery posiada prawo przerwania Gry Escape Room, jeśli zachowanie uczestników będzie dalece odbiegało od ogólnie przyjętych norm.
 15. Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 16. Pokój Gier Escape Room jest monitorowany (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).
REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN
 1. Urodziny organizowane są dla dzieci w wieku 5-12 lat.
 2. Rezerwacji terminu przyjęcia urodzinowego można dokonać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest uiszczenie zaliczki gotówką lub przelewem na rachunek bankowy nr 25 1140 2004 0000 3102 7508 1194
 4. Zaliczka wpłacana jest przez Zamawiającego na konkretny termin przyjęcia urodzinowego i w przypadku rezygnacji jest bezzwrotna. Wysokość zaliczki wynosi 200 zł.
 5. Rezerwację terminu przyjęcia urodzinowego należy potwierdzić minimum 7 dni przed planowanym przyjęciem poprzez wpłacenie zaliczki . W razie braku wpłaty kaucji w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 6. Pozostałą część opłaty za organizację urodzin Zamawiający uiszcza po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
 7. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Organizacji Urodzin, Regulaminu korzystania z torów mini bowlingowych i Regulaminu korzystania z Pokoju Zagadek.
 8. Urodziny tematyczne na Sali Tańca organizowane są dla dzieci w wieku 5-10 lat. Przed wejściem na Salę Tańca należy zmienić obuwie. Każdy uczestnik urodzin powinien przynieść z domu kapcie na zmianę.
 9. Czas trwania przyjęcia urodzinowego jest przewidywana na 2 godziny zegarowe. Czas ten liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
 10. Jubilat oraz goście zbierają się nie wcześniej niż 5 minut przed zaplanowaną godziną przyjęcia urodzinowego.
 11. Zamawiający jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Jubilata oraz zaproszonych gości.
 12. W trakcie trwania przyjęcia urodzinowego opiekun Jubilata powinien przebywać w lokalu.
 13. Zamawiający ponosi odpowiedzialność na mieniu lub zdrowiu zaproszonych gości oraz ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego.
 14. Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki mające miejsce na terenie lokalu.
 15. Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
 16. Poczęstunek przygotowany dla uczestników przyjęcia urodzinowego może być spożywany wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym.
 17. Teren lokalu jest monitorowany. Właściciel lokalu zapewnia, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do Regulaminu.
REGULAMIN SALI TAŃCA
 1. Sala tańca przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5 – 12 lat.
 2. Dzieci mogą przebywać na terenie lokalu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. W trakcie zajęć tanecznych opiekun dziecka powinien przebywać w lokalu.
 3. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przez opiekuna dziecka, które przebywa w na sali tańca jest obowiązkowe.
 4. Opiekun dziecka wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego nieprzestrzeganie.
 5. Zakupienie lekcji tańca jest jednoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu.
 6. W celu uczestniczenia w lekcji tańca należy dokonać rezerwacji godziny i terminu oraz dokonać zapłaty na wskazane konto. Po każdym miesiącu można wypisać dziecko z zajęć.
 7. Przed wejściem do sali obowiązuje wykorzystanie szatni w celu pozostawienia tam okryć wierzchnich.
 8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Instruktor ma prawo zabronić wejścia na salę osobom w obuwiu, które może zabrudzić bądź uszkodzić podłogę taneczną. Na salę można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi.
 9. Mała Afera nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 10. Za uszkodzone albo utracone mienie uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub na terenie budynku bez opieki, Mała Afera nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Na sali tanecznej można przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora.
 12. Za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi jego prawny opiekun.
 13. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej.
 14. Na salę tańca nie wolno wnosić jedzenia i picia.
 15. Sala tańca jest monitorowana (obraz ani dźwięk nie zostaną nigdzie udostępnione).